အဆိပ္သင့္ေနာင္တ

>>>Download

ေတးဆုိ - ေအာင္ပဏ္း

VERSE 1
ခေရာင္းလမ္းၾကမ္း ဆူးခင္းေသာလမ္း
စဥ္းစား ေတြးေတာ ဆံုးျဖတ္ သံုးသပ္လုိက္စမ္း
ေလွ်ာက္ၾကည့္လုိက္ ခံစားၾကည့္လုိက္
နာက်ည္း မုန္းတီး အဆုိးဆံုး ဒုကၡႀကံဳရၿပီ

CHORUS 1
မွားၿပီးရင္း မွားယြင္းေနဆဲ
အျပစ္အဆိပ္သင့္ေနခဲ့
ဘုရားေရွ႕ေရာက္ခဲ့ရင္လည္း ေၾကကြဲရမွာပဲ

VERSE 2
ကုန္ဆံုးသြား ေန႔ရက္မ်ား
လံုး၀ သိလုိက္ ေလွ်ာက္လိုက္ အေမွာင္ကမၻာထဲမွာ
ၿပိဳလဲက် ခံစားလုိက္ရ
ခဏတာ အိပ္လုိက္ထလုိက္ ဘ၀ဇာတ္ခံုထဲမွာ

CHORUS 2
၀မ္းနည္းျခင္းမ်က္ရည္နဲ႔ ဆုိ႔နင့္ေၾကကြဲ
ဒူးေထာက္လုိက္ ဆုေတာင္းလုိက္စမ္း
ေျဖာင့္မတ္ရာလမ္း