အထံေတာ္

>>>Download

ေတးဆုိ - ေနေန

VERSE 1
အထံေတာ္၌ စု႐ံုးၾကလ်က္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ လာေရာက္၀တ္ျပဳပါသည္
အထံေတာ္၌ စု႐ံုးၾကလ်က္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ လာေရာက္၀တ္ျပဳပါသည္
အထံေတာ္၌ စု႐ံုးၾကလ်က္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ လာေရာက္၀တ္ျပဳလ်က္ ခ်ီးမြမ္းကာ
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အရွင္ကုိ ေက်းဇူးတင္ၾကစုိ႔

VERSE 2
အာ႐ံုမ်ား စုစည္းၾကလ်က္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ လာေရာက္၀တ္ျပဳပါသည္
အာ႐ံုမ်ား စုစည္းၾကလ်က္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ လာေရာက္၀တ္ျပဳပါသည္
အာ႐ံုမ်ား စုစည္းၾကလ်က္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ လာေရာက္၀တ္ျပဳလ်က္ ခ်ီးမြမ္းကာ
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အရွင္ကုိ ေက်းဇူးတင္ၾကစုိ႔

VERSE 3
အပူပင္ ေသာကရွိရွိသမွ် ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံ ပံုခ်လ်က္ အပ္ႏွံပါ
အပူပင္ ေသာကရွိရွိသမွ် ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံ ပံုခ်လ်က္ အပ္ႏွံပါ
အပူပင္ ေသာကရွိရွိသမွ် ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံ ပံုခ်လ်က္ လက္ခံလုိ႔ အေကာင္းအဆိုးေတြ
ဘုရားျမတ္ရွင္၏ အလုိေတာ္အတုိင္းသာ

VERSE 4
အိမ္ေတာ္၌ စု႐ံုးၾကလ်က္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ကုိ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးမြမ္းပါသည္
အိမ္ေတာ္၌ စု႐ံုးၾကလ်က္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ကုိ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးမြမ္းပါသည္
အိမ္ေတာ္၌ စု႐ံုးၾကလ်က္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ကုိ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးမြမ္းကာ ေတးသီခ်င္းဆုိ
ကၽြန္ုပ္တုိ႔အရွင္ကုိ ေက်းဇူးတင္ၾကစုိ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.