ေလးလံေသာေတာင္းဆု

>>>Download

ဆုိ - CE Youth

VERSE 1
ရွိသမွ် စြန္႔လႊတ္ရင္း ေလာကအလယ္ ကုိယ္ေတာ္အေၾကာင္းေျပာျပခ်င္တယ္
အသက္တာကုိ ဆန္းစစ္ရင္း မုိက္ျပစ္ေတြ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိယ္တုိင္စစ္မွာ
တံခါးကုိေခါက္ ေခါက္ေသာတံခါးဖြင့္ေပးရန္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ အသင့္ရွိေနတယ္
သင့္၀ိညာဥ္ အားနည္းျခင္းရွိခဲ့ရင္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ သင္အျပစ္ဖုိ႔ၿပီ

CHORUS
ျပင္ဆင္ခ်ိန္ အဖရဲ႕အားေပးမႈမ်ား
ျဖဴစင္ရန္ အမွားမ်ားေဆးၾကာေပးပါ
အလုိေတာ္ကုိ အခြင့္မရွိ ျငင္းခဲ့သူမ်ား
မဆင္ျခင္ႏုိင္ အမွားမ်ားခြင့္လႊတ္ေပးပါ
အဖေလွ်ာက္တဲ့လမ္းတုိင္းေလွ်ာက္
အျပစ္ရွိသူ ကယ္တင္မူၿပီ
(ကယ္တင္မူၿပီ ကယ္တင္မူၿပီ)

VERSE 2
ကားတုိင္ကုိေတြ႕လ်က္နဲ႔ တျခားလမ္းေပၚ မထီစိတ္နဲ႔ေလွ်ာက္မိေျခမ်ား
အဖကုိေတာင္ တံခါးေစာင့္ျဖင့္ သတ္မွတ္ကာ လုိေနခ်ိန္မွာသာ ေပါင္းရွာ
စိတ္ခႏၶာညႇဳိးႏြမ္းျခင္းရွိေသာအခ်ိန္ ကုိယ္ေတာ္နား ခ်ဥ္းကပ္ခ်င္ၿပီ
ေလာကီသား မုိက္ျပစ္မ်ား မ်ားျပားလည္း ကုိယ္ေတာ္ရွင္ျပစ္လႊတ္ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.