ျမတ္ေသာေမတၱာ

>>>Download

ေတးဆုိ  - ေခ်ာစုခင္

VERSE 1
ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြအတြက္ ကုိယ့္အသက္ကုိစြန္႔ျခင္း
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႀကီးမားလွေပသည္
ရန္သူကုိခ်စ္ပါ သင္ျပေပးခဲ့သူ
တုိင္ေတာ္ေပၚမွာ အေသခံခ်စ္ခဲ့ၿပီ

VERSE 2
ႀကိမ္ဆဲေသာသူအတြက္ ညႇင္းဆဲသူေတြအတြက္
ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔လ်က္ တုန္႔ျပန္ပါ
ရန္သူကုိခ်စ္ပါ သင္ျပေပးခဲ့သူ
တုိင္ေတာ္ေပၚမွာ သူဆုေတာင္းခဲ့ၿပီ

CHORUS
အျပစ္ခြင့္လႊတ္ပါ အေဖ မွားယြင္းျခင္းအတြက္
ကုိယ္ျပဳတဲ့အျပစ္ကုိ မသိခဲ့ၾကသူအတြက္
ကားတုိင္ေတာ္ထက္က ေသြးဒဏ္ရာၾကားက
ေမတၱာေတာ္ျမတ္ သူျပခဲ့ၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.