ခရီးဆံုးရွင္

>>>Download

ေတးေရး - D. ထဲလ္ဒီ
ေတးဆုိ - ဆုန္သင္းပါရ္

VERSE 1
လူ႕ဘ၀ရဲ႕ဆည္းဆာ လူ႕ဘ၀ဟာ အခုိးအေငြ႕ေလးပဲ
လူ႕ဘ၀ကုိ အေပ်ာ္က်ဴး လူ႕ဘ၀တန္ဖုိးမ်ား
လူ႕ဘ၀ကုိပ်င္းလုိ႔ ကုိယ္ထင္တုိင္း ရွင္သန္ေနျခင္း

VERSE 2
သံသယ မပီျပင္ေသာ ၾကည္လင္ေသာ ေရာင္စဥ္မဲ့
ယံုၾကည္ခ်က္ တိမ္စုိင္ထုေ၀း
အၾကင္လူသား အေျဖမွန္ရွာဦး

CHORUS
လူ႕ဘ၀ အနတၱ လူ႕ဘ၀ အနတၱႀကီးထဲမွာ
ကုိယ္ထင္သလုိသာ ကုိယ္စုိင္းေန
ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟမ်ားနဲ႔ကမၻာ
က်င္လည္သူရယ္သိေစပါ
တစ္ပါးတည္း တစ္လမ္းရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတစ္ခုသာ
ခရီးဆံုးသူပဲ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.