အလုိေတာ္ေဆာင္မွသာ

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ  - အယ္ဆဲ

VERSE 1
သခင္ သခင္ေခၚတုိင္း ထက္ေကာင္းကင္ မေရာက္ႏုိင္ဘူး
အက်င့္ေကာင္းမ်ားက်င့္လုိ႔ ေပးကမ္းတုိင္းလည္း သခင္ဘုရားမႀကိဳက္ဘူး
ဘာသာတရားဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာင္းေသာ္လည္း
ခမည္းေတာ္ဘုရားရဲ႕အလုိေတာ္ေဆာင္မွ ေကာင္းကင္ေရာက္ႏုိင္မယ္

VERSE 2
အလုိေတာ္ဆုိတာ ဘာမွန္းမသိခဲ့ရင္ေလ
ေယာင္ယမ္းၿပီး မွန္းဆ စမ္းတ၀ါးျဖစ္ကာ အေျခအျမစ္မရတယ္
အထင္အျမင္ဆုိတာ မေသခ်ာဘူး မတိက်ဘူး
အဖဘုရားရဲ႕စကားေတာ္ ယံုၾကည္ႏုိင္ဖုိ႔ ၾကားသိဖုိ႔လုိတယ္

CHORUS
အေပၚယံအက်င့္နဲ႔ ကုိယ့္အစြမ္းအစမ်ားနဲ႔ ဘုရားအလုိမေဆာင္ႏုိင္ဘူး
သခင္ရဲ႕အလုိေတာ္ ေန႔တုိင္းပဲ အသက္ရွင္ႏုိင္ဖုိ႔ပဲ
အေမွာင္ဘ၀အျပစ္ႏြံမွ လူတုိင္းကယ္တင္ရာေရာက္၍
၀ိညာဥ္ဘုရားမႈတ္သြင္းထား ႏႈတ္ကပတ္သမၼာတရားသိရမယ္
မာရ္နတ္၀ိညာဥ္ဆုိး အေမွာင္တန္ခုိးရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႕လည္း
ခရစ္ေတာ္၏နာမ၌ အေ၀းကုိ အမိန္႔ေပးၿပီး ေမာင္းထုတ္ကြယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.