ႀကိဳဆုိေမွ်ာ္လင့္စုိ႔

>>>Download

VERSE 1
ျပန္လာခ်ိန္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ႀကီးစြာ ယံုၾကည္သူ ေစာင့္စားၾကၿပီ
အခ်ိန္ကာလတုိ႔ ေစ့လုနီးၿပီ အသက္ရဲ႕သခင္ လာရာလမ္းဆီ
ေျမျပင္ေပၚမွာ နိမိတ္မ်ားစြာ ျပန္လာခ်ိန္ကုိ သတိေပးၾကၿပီ
ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ေန႔ရက္ ေရွ႕မွာ ႀကိဳေနၿပီ

CHORUS
ယေန႔ ယေန႔ ႀကိဳဆုိေမွ်ာ္လင့္စုိ႔ ျပန္လာခ်ိန္နီးလုိ႔
ယေန႔ ယေန႔ ႀကိဳဆုိေမွ်ာ္လင့္စုိ႔

VERSE 2
ေ၀ဟင္ယံမွာ ယံုတုိင္းကုိ ကယ္တင္ရွင္သည္ ဆုေပးလိမ့္မယ္
ခ်ီေဆာင္သိမ္းဆည္းျခင္းေန႔ရက္သည္ နီး၍လာၿပီ ထုိေန႔သည္
ေျမျပင္ေပၚမွာ နိမိတ္မ်ားစြာ ျပန္လာခ်ိန္ကုိ သတိေပးၾကၿပီ
ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ေန႔ရက္ ေရွ႕မွာ ႀကိဳေနၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.