စဥ္းစားရန္

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - မ်ဳိးႀကီး

VERSE 1
သခင္ဘုရားရဲ႕အမႈေတာ္ကုိ သင္တတ္စြမ္းသေလာက္ပါ၀င္ပါ
ဘုရားသခင္မိန္႔မွာထား ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ
ေရွးဦးစြာရွာၾက ေနာက္မွထုိအရာမ်ား ထပ္၍ ေပးမူမည္

VERSE 2
မတည္ၿမဲတဲ့ေလာကထဲ သင္ေလွ်ာက္လွမ္းလုိ႔ေနခ်ိန္မွာ
လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ပါလား ဟုိ ဒီလူသားမ်ားထဲက
လမ္းေပ်ာက္ေနသူမ်ား ကမ္းလင့္ေနလက္မ်ား
သခင့္ဆီ တြဲေခၚသြား

CHORUS
ယံုၾကည္သူေတြအသက္ရွင္ ေသခ်ာ စဥ္းစား
ခဏတာ အသက္ရွင္ခ်ိန္ေလးမွာ
လူေတြရဲ႕အသက္ဟာ မီးခုိးေငြ႕လုိ
ခဏတာေပ်ာက္ဆံုးတတ္ အခ်ိန္ေလးမွာ
သခင္ဘုရားအတြက္ ဘယ္လုိပါ၀င္မလဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.