ကယ္တင္ျခင္းအတြက္

>>>Download

ေတးဆုိ - ထြဏ္းထြဏ္း

VERSE 1
သြားမယ္ သြားမယ္ သြားမယ္ လာၾက
မွည့္ကာ၀င္းေန လယ္ကြင္းမ်ားစြာ
အတူရိတ္သိမ္းဖုိ႔ ၀ိညာဥ္ေလးမ်ား
ႏုိင္ငံေတာ္ က်ယ္ျပန္႔ရေစသား
ယံုၾကည္ျခင္းေတြကုိ ၿမဲၿမဲကုိင္ထား
ေအာင္ျမင္ရမယ္ ပန္းတုိင္

VERSE 2
သြားမယ္ သြားမယ္ သြားမယ္ လာၾက
ေတာေတာင္ ဆူးေတြ ေက်ာ္ျဖတ္သြားမွာ
စာတန္အေႏွာက္အယွက္ေတြ႕ရင္လည္းကြယ္
ရင္ဆုိင္ႏုိင္တယ္ ဒုိ႔ရဲ႕ခြန္အား
ယံုၾကည္ျခင္းေတြနဲ႔ အၿမဲသစၥာထား
ကုိယ္ေတာ္ေရွ႕မွာ ရွိတယ္

CHORUS
ရင္ဆုိင္သြား ေရွ႕ဆက္လုိ႔သြား
ကယ္တင္မယ့္ ေပ်ာက္ဆံုးတဲ့၀ိညာဥ္
ယံုၾကည္ျခင္း အလံကုိ စြဲကုိင္
လာအတူသြားမယ္ ဒီကားတုိင္လမ္း

VERSE 3
သြားမယ္ သြားမယ္ သြားမယ္ လာၾက
ဘုရားရွင္အေၾကာင္းကုိ လူတုိင္းသိေအာင္
အရာရာစြန္႔လႊတ္ ဆက္ကပ္ရင္းကြယ္
ႏုိင္ငံေတာ္က်ယ္ျပန္႔ဖုိ႔ ဒုိ႔မ်ား
စာတန္ဆုိးေတြကုိ တုိက္ခုိက္ေက်ာ္လႊား
ကယ္တင္ျခင္းကုိ ျဖန္႔ေ၀/ကယ္တင္ျခင္းေတြရေစ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.