မ်က္ႏွာေတာ္ဖူးေတြ႕ခ်င္

>>>Download

ေတးဆုိ - ေကာင္းေကာင္း

VERSE
ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ေ၀းရပ္မွာ ကၽြႏ္ုပ္မကုိးကြယ္ခ်င္
သာ၍ နီးေစပါ ႏွလံုးသားဆႏၵ အဖ
ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာ တမ္းတလ်က္ေနကာ
မ်က္ေမွာက္ေတာ္အတြင္းရပ္မွ ေလးျမတ္လ်က္ ကုိးကြယ္မည္

PRE-CHO
ျပပ္၀ပ္လ်က္ ဒူးေထာက္ သခင့္အား ကၽြႏ္ုပ္လြမ္းဆြတ္လ်က္ေနကာ
နက္႐ႈိင္းေခၚသံ ကၽြႏ္ုပ္သိရွိလာ အတုိင္းအထက္

CHORUS
မ်က္ႏွာေတာ္ဖူးေတြ႕ရန္ ေရႊကဲ့သုိ႔ေသာ ႏွလံုးသား
ေရွ႕ေတာ္၌ ရပ္လ်က္ အံ့ၾသ သခင့္အခ်စ္ ၀န္းရံလ်က္ အစဥ္ၿမဲ
မ်က္ႏွာေတာ္ဖူးေတြ႕ရန္ ကုိယ္ေတာ္အား သာ၍ သိခ်င္
သခင့္အပါး၌သာ အၿမဲရွိခ်င္လွ အသက္တာတစ္ေလွ်ာက္လံုး

ENDING
မ်က္ႏွာေတာ္ဖူးေတြ႕ရန္ ကုိယ္ေတာ္အား သာ၍ သိခ်င္လွ
သခင့္အပါး၌သာ အၿမဲရွိခ်င္လွ အသက္တာတစ္ေလွ်ာက္လံုး

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.