အနက္႐ႈိင္းဆံုးခ်စ္မယ့္သူ

>>>Download

ေတးဆုိ - ဂေရဟမ္၊ ေခ်ာစုခင္

VERSE 1
အာဒံနဲ႔ ဧ၀တုိ႔ရဲ႕အသက္တာ နာခံမႈကင္းေ၀းလုိ႔
လူေတြ ေသျခင္းဒုကၡကုိ ေထြးပုိက္ခဲ့ရၿပီ
နာခံမႈကင္းေ၀းခဲ့လုိ႔ လူေတြ လူေတြ က်ိန္စာသင့္ထားခဲ့ၿပီ
ဘယ္လုိ ႐ုန္းထြက္႐ုန္းထြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ ျပန္႐ုန္းေနဆဲ
စာတန္ကုိ ယံုစားခဲ့ ကုိးစားမိလုိ႔ ဘုရားနဲ႔ေ၀းသြား

CHORUS 1
(-- ေ၀းတုန္း ေနာင္တေလးမ်ား ရခဲ့ရင္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံမွာ ေတာင္းပန္ ဦးညြတ္လုိက္ အုိး
ေလးေသာ အျပစ္၀န္ထုပ္မ်ား ခ်ထားခဲ့တယ္
ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူး ဘုရားျမတ္ေပးလိမ့္မယ္ --)

VERSE 2
နာခံျခင္းမ်ား ျပည့္၀ခဲ့ ဆုေက်းဇူးေတြ ျပည့္စံုမယ္
စာတန္စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ား ကင္းလိမ့္မယ္
ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ဒုိ႔မုိက္ျပစ္ေတြ
တကယ္ကုိ ကမၺလာလုိ နီသြားခဲ့လည္း
(ကုိယ္ေတာ္ျဖဴစင္ေစမယ္ မုိးႏွင္းပြင့္လုိအဆင္း)
ယံုၾကည္ခုိလႈံလုိသူ ကုိးစားခဲ့ရင္ ခုိလႈံခြင့္ေပး

CHORUS
(-- အေလးဆံုး၀န္ထုပ္ေလးမ်ား ရွိခဲ့ရင္
ကုိယ္ေတာ္ထံမွာ ေတာင္းပန္ ဦးညြတ္လုိက္ အုိး
ေလးလံသူအား မစ ေဖးမလိမ့္မယ္
ျဖဴစင္ အနက္႐ႈိင္းဆံုးနဲ႔ အသက္စြန္႔ခ်စ္တဲ့သူ --)
လူေတြ ရင္မွာ အစဥ္သာ တမ္းတမိတဲ့ေမတၱာ
(ျဖဴစင္ၾကင္နာ အနက္႐ႈိင္းဆံုးေပးဆပ္မယ့္ အသက္စြန္႔ခ်စ္သြား)

CODA
(-- အၿမဲ လူသားမ်ားအား ခ်စ္တဲ့သူ
ကုိယ့္ရန္သူကုိေတာင္ အျပစ္မယူ ခြင့္လႊတ္သူ အုိး
အျပစ္သားမ်ားကုိ ခ်စ္၍ အျပစ္ေတာ့ မုန္းသူ
ျဖဴစင္အနက္႐ႈိင္းဆံုးနဲ႔ အၿမဲတမ္း ခ်စ္မယ့္သူ
ကားတုိင္ထမ္းပါ ကုိယ့္ရန္သူကုိေတာင္
အျပစ္မယူ ခ်စ္လြန္းသူ အျပစ္သားမ်ားကုိခ်စ္၍
အျပစ္ေတာ့မုန္းသူ ျဖဴစင္ အနက္႐ႈိင္းဆံုးနဲ႔ အၿမဲတမ္းခ်စ္မယ့္သူ --)


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.