ကုိးကြယ္

>>>Download

ေတးေရး - အင္ဗ်ဲမ္းေလး
ေတးဆုိ - ႀကိဳးၾကာ

VERSE 1
အရွင္ဘုရင္ မင္းတကာ အားလံုးအထက္
ေရာင္စံုအလင္းေနမင္းထက္ ေတာက္ပေသာအရွင္
ဘုရားသခင္ ကုိးကြယ္ရာ အားလံုးအထက္
ထာ၀စဥ္ ဘုန္းႀကီးေသာ ကၽြႏ္ုပ္ဘုရား

VERSE 2
ႏွိမ့္ခ်ေသာကၽြန္ အခုိင္းအေစခံ အားလံုးအထက္
အလြန္ပင္ ႏွိမ့္ခ်ေသာ ခရစ္ေတာ္ဘုရား
ေလာကအျပစ္ ဒုစ႐ုိက္အားလံုးအတြက္
ခံယူလ်က္ အေသြးသြန္း ခြင့္လႊတ္သြား

CHORUS
သခင္ေယ႐ႈ ကၽြႏ္ုပ္ကုိးကြယ္
ကၽြနု္ပ္ဘ၀ရွိသမွ် အလံုးစံု ကုိးကြယ္
သခင္ေယ႐ႈ ကၽြႏု္ပ္ကုိးကြယ္
ကၽြႏု္ပ္၀ိညာဥ္ျဖင့္ ကုိးကြယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.