အၾကင္နာေမတၱာနဲ႔

>>>Download

ေတးဆုိ - ဇမ္ႏူး

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ထံတုိး၀င္ ျပဳျပင္စရာေတြနဲ႔ ျပည့္ေန
နံေဘးမွ ယုိစီးေသာ အေသြးေတာ္ျမတ္ျဖင့္
ကုိယ္ေတာ္ထံပါးမွာ ကုိယ့္အျပစ္ေတြကုိ ျမင္ေတြ႕ကာ
အျပစ္က လြတ္ၿငိမ္းဖုိ႔ အသနားခံ အၾကင္နာခ်စ္ေမတၱာနဲ႔

CHORUS
ပုိက္ေထြးပါ ကုိယ္ေတာ္၏ ခ်စ္လက္ႏွင့္
ပုိနီးေစ သခင့္ေျခေတာ္ရင္း၌
ေရႊလင္းယုန္ ေ၀ဟင္မွာ ပ်ံသန္းသကဲ့သုိ႔
ကၽြႏ္ုပ္၀ိညာဥ္ပ်ံ၀ဲမည္ လမ္းျပလ်က္ဦးေဆာင္ပါ
အၾကင္နာခ်စ္ေမတၱာနဲ႔

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္အခြင့္ေပးပါ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ ျမင္ေတြ႕လုိ
အႏႈိင္းမဲ့နက္႐ႈိင္းၿပီး အခ်စ္မ်ားေမွ်ာ္လင့္ေန
အႀကံအစည္ေတာ္အတုိင္းသာ ကၽြႏ္ုပ္စိတ္ႏွလံုးသားပဲ့ကုိင္ေပးပါ
ေရွ႕ဆက္မည့္ ဘ၀လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္မွာ အၾကင္ခ်စ္ေမတၱာနဲ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.