ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္=အသက္

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး၊ ခ်မ္းခ်မ္း

VERSE 1
ဒုိ႔ရဲ႕အနားမွာ အၿမဲလုိပဲကြယ္ ခုိးမယ္ သတ္မယ္ ဖ်က္ဆီးဖုိ႔အတြက္
မာရ္နတ္ဟာရွိတယ္ သတိေတြထားကြယ္
ႏႈတ္ကပတ္တရားကုိ ၿမဲၿမဲစြဲကုိင္ ေရွ႕အသက္တာခရီးအတြက္ လုိတယ္

(ယခုဘ၀နဲ႔ ေနာက္ဘ၀အတြက္ စိတ္ခ်စရာ လမ္းခရီး သမၼာတရားျမတ္
အလင္းေပးမယ္ အသက္လမ္းအတြက္ စုိးရြံ႕စရာ လံုး၀မရွိပါ
ဘုရားလက္ ပံုအပ္လုိက္)

CHORUS
မခမ္းေျခာက္တဲ့ အသက္ေရ ေပးလုိ႔ေနတယ္
ယံုၾကည္စြာေတာင္းေလွ်ာက္တုိင္းသူအတြက္
အသက္မုန္႔လည္း ခရစ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းပါကြယ္
သမၼာတရားအားျဖင့္ အရာအားလံုးျပည့္စံု(ၿပီ)

VERSE 2
သင့္ေျခေရွ႕မွာ မီးခြက္ေလးလုိ လမ္းျပေပးမယ္ အၿမဲတမ္းပဲ
အမုိက္ေမွာင္ဖံုးတဲ့ ေလာကႀကီးအလယ္ ခလုတ္ေတြတုိက္ကာ ဆူးမၿငိဖုိ႔
သမၼာတရားျမတ္ အစဥ္အၿမဲပဲ ရွိတယ္

BRIDGE
အားလံုးအတြက္ ေလာကအတြက္ သမၼာတရားသာ အသက္ပါပဲ
သင့္ဘ၀အတြက္ လမ္းျပမယ့္ သမၼာတရား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.