ေပးခဲ့သူ

>>>Download

ေတးဆုိ - ဇုိင္မ်ဳိး

VERSE 1
ေအးစက္လြန္းတဲ့ ငါ့ရဲ႕ရင္ထဲ ခ်မ္းေအးလြန္းတဲ့ ငါ့ရဲ႕ဘ၀
ခ်စ္ျခင္းမရွိတဲ့ ငါ့ကမၻာထဲ တစ္ေယာက္တည္း ငိုေၾကြး
ဘုရားျမတ္ရွင္ အလင္းေပးသူ အေမွာင္ထဲမွ ငါကုိ လက္တြဲေခၚခဲ့ၿပီ
မေရရာ စမ္းတ၀ါး၀ါးအျဖစ္နဲ႔ အႏၱရာယ္ၾကားထဲေရာက္ခဲ့ၿပီ
ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ ထာ၀စဥ္အၿမဲတမ္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အလင္းတန္းေလးေပးခဲ့သူ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္အၿမဲၾကည့္ေနတယ္ ငါ့ရဲ႕ေျခလွမ္းမ်ား
အေမွာင္ထဲေရာက္ေနခဲ့ လမ္းေပ်ာက္ေနခဲ့
ေခၚေဆာင္ခဲ့ေမတၱာနဲ႔ လက္တြဲေန အခက္အခဲၾကား
ကုိယ္ေတာ္သည္ လမ္းျပလ်က္ အေမွာင္ကမၻာထဲ
အလင္းတန္းေပးတဲ့ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အရွင္

VERSE 2
အျပစ္ဒုစ႐ုိက္ထဲ နစ္မြန္းေနၿပီ ပညတ္တရားမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ ေ၀းကြာေစၿပီ ခုိကုိးရာမဲ့
မွားယြင္းေန ဘ၀ရဲ႕ခရီး အိမ္ျပန္လမ္းမသိေသးတဲ့ ငါ့၀ိညာဥ္ေလး
အေမွာင္ကမၻာထဲ လမ္းေပ်ာက္ေန ဆာေလာင္ရင္းနဲ႔ဘ၀ရီးရွာ
လက္တြဲေခၚ ကုိယ္ေတာ္ပဲ အႏၱရာယ္ၾကား အခက္အခဲမ်ား ရွင္းေပးသူ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.