ဆႏၵ

>>>Download

ဆုိ - ဗီႏုိထြန္း၊ ဇမ္ႏူး

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္အတြက္
(ထာ၀ရအၿမဲ ဒုိ႔အားလံုး တကယ္ဆက္ကပ္မယ္)
ရင္မွာအၿမဲ
(အစဥ္သာမခြဲ တြဲလက္ေတြ ခုိင္ၿမဲၾကမယ္
လုပ္ေဆာင္မႈအရာရာတုိင္းမွာ စိတ္ဓါတ္မက်ပါ
ဘုရားအတြက္ထမ္းေဆာင္မယ္)

VERSE 2
ယံုၾကည္ျခင္း
(ခုိင္မာစြဲ ေရွ႕ဆက္ကာ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမယ္)
အတူယွဥ္တြဲ
(ရင္ဆုိင္မယ္ အေႏွာက္အယွက္ေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ၾကမယ္
ညီညြတ္ျခင္းရဲ႕ရလဒ္ဟာ စည္းလံုးျခင္းနဲ႔ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြပါ)

CHORUS
ဘာပဲလုပ္လုပ္တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ေပၚ နားလည္မႈေလးေတြ
(အၿမဲပဲထား) မွားယြင္းခဲ့တဲ့အျပစ္ေတြ ေဘးဖယ္ထားလုိက္ပါ
(ေမ့ပစ္လုိက္) ေတြ႕ရဦးမယ့္ ေရွ႕အသက္တာအတြင္းထဲမွာ
(-- ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားမယ္ --)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.