ဘုရားေမတၱာ

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ  - ေလးျဖဴ

VERSE 1
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျပာတာက ဘုရားရဲ႕ေမတၱာ သိဖုိ႔ရန္
တစ္ပါးတည္းသားေတာ္ ေပးလုိက္တာ ရွားလြန္းလွတဲ့ သူ႕ေမတၱာ
အပုိေတြ မဆုိတာ ယံုမွလား ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါ သူ႕ေမတၱာ

VERSE 2
ေလာကသားတုိ႔ အျပစ္ကၽြန္မွ ေရြးႏႈတ္ဖုိ႔ရန္ ဆင္းသက္လာ
လူ႕ဇာတိခံေမြးဖြားလာ ဘုရားဘုန္းစည္းစိမ္စြန္႔လႊတ္ကာ
နာက်င္ေ၀ဒနာ အေသခံကာ ဒုိ႔ရဲ႕အျပစ္ေတြ လြတ္ဖုိ႔ရန္

CHORUS
ဦးေႏွာက္ထဲမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး သင့္စိတ္ထဲမွာ ရွိရမယ္
ကယ္တင္ပုိင္ရွင္အျဖစ္နဲ႔ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ လက္ခံပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.