အခ်ိန္မေႏွာင္းမီ

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - Hallelujah Group

VERSE 1
ခရစ္ေတာ္ေစရာ                (ခရစ္ေတာ္ေစရာ)
ကၽြႏ္ုပ္သြားမည္                 (ကၽြႏ္ုပ္သြားမည္)
အသံုးေတာ္ခံဖုိ႔                 (အသံုးေတာ္ခံဖုိ႔)
ဆက္ကပ္လုိက္ၿပီ              (ဆက္ကပ္ၿပီးၿပီ)
အသက္တာတေလွ်ာက္လံုး  (အသက္တာတေလွ်ာက္လံုး)
အလုိေတာ္နဲ႔အညီ              (အလုိေတာ္နဲ႔အညီ)
အသက္ရွင္ႏုိင္ဖုိ႔                (အသက္ရွင္ႏုိင္ဖုိ႔)
လမ္းျပေပးပါ                    (လမ္းျပေပးမူပါ)

CHORUS
သခင္ျပန္လာခ်ိန္ နီးလုိ႔ေနၿပီ
ခ်ီေဆာင္ခ်ိန္ဟာ တကယ္ ေရာက္လုနီးၿပီ
အတူျပန္ဆံုမယ္ အဖအိမ္မွာ
၀ိညာဥ္ေခၚေဆာင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ႔
ဆုမ်ားစြာ ရရွိႏုိင္ဖုိ႔ အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ ႀကိဳးစားၾကပါစုိ႔

VERSE 2
ေကာင္းကင္ေျမႀကီး           (ေကာင္းကင္ေျမႀကီး
အရာရာ အလံုးစံု               (အရာရာ အလံုးစံု)
ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္း          (ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္း)
ႀကီးမားအံ့ဘြယ္                (ႀကီးမားအံ့ဘြယ္ပင္)
ခရစ္ေတာ္သခင္ကုိ            (ခရစ္ေတာ္သခင္ကို)
အေမွာင္ကမၻာထဲမွ             (အေမွာင္ကမၻာထဲမွ)
မသိႏုိင္သူမ်ား                  (မသိႏုိင္သူမ်ား)
လြတ္ဖုိ႔လမ္းညႊန္               (လြတ္ဖုိ႔ လမ္းေပးညႊန္)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.