သန္႔ရွင္း

>>>Download

ေတးေရး - အင္ဗ်ဲမ္းေလး
ေတးဆုိ - ဆုန္သင္းပါရ္

သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း
အုိ သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း
ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း သန္႔ရွင္း

VERSE 1
ငါ့စိတ္ႏွလံုးအိမ္ ငါ့အသက္၀ိညာဥ္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားေရွ႕မွာ ရြံ႕ရွာဖြယ္ ညစ္ညဴးေန
ငါဟာ မာနႀကီးလည္း ဂုဏ္ယူေနတယ္အစြမ္းနဲ႔
တကယ္ဆုိ သခင္ဘုရားေရွ႕မွာ
ျငဴျငင္စရာပင္ေကာင္းတဲ့ အရွက္တရားေတြ

VERSE 2
မ်က္ေမွာက္ေတာ္ေရွ႕မွာ ျပပ္၀ပ္ကုိးကြယ္လ်က္
ျပန္လည္ကာေရာက္ရွိခ်ိန္ ေနာက္တမ်က္ရည္က်လာ
ငါဟာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမဲ့ သိမ္ငယ္ႏံုျခာသြားလည္း
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ေမတၱာ
သခင္ဘုရားေရွ႕ေမွာက္အေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီ

CHORUS
သခင္ေယ႐ႈ ကုိယ္ေတာ္သာ
သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ စံုလင္လွ
သခင္ေယ႐ႈ ကုိယ္ေတာ္သာ
သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း
အုိ သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း
ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း သန္႔ရွင္း

VERSE 2
သခင့္ရဲ႕စိတ္သေဘာေတြ သခင့္ရဲ႕စိတ္၀ိညာဥ္
ကုိယ္ေတာ္ကၽြႏ္ုပ္ႏွလံုးသားကုိ အုပ္စုိးအသက္ရွင္မူပါ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ ခုိလႈံႏုိင္စရာအႏႈိင္းမဲ့
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ကုိ
အလုိေတာ္အတုိင္းသာ ျပည့္၀ေစမူပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.