ကုိယ္ေတာ္မရွိလွ်င္

>>>Download

အုိ …

VERSE 1
သခင္မရွိခဲ့ရင္ ႏွလံုးသားထဲအခ်ိန္တုိင္း တမ္းတ ဟစ္ေအာ္
ငတ္မြတ္တဲ့ အလုိအပ္ဆံုးအရာ
အတြင္းထဲလစ္ဟာလ်က္ရွိတဲ့ ၀ိညာဥ္ ျပည့္၀ဖုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္တမ္းတေန
ဘုရားသခင္တစ္ပါးသာ ၿပီးျပည့္စံုေစေသာသူ
ထာ၀ရအသက္စမ္းေရ စီးထြက္ရာေနရာ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္မရွိလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္မရွိပါ
အသက္ရွင္ျခင္းမွာ အခ်ည္းႏွီး
ကုိယ္ေတာ္မရွိလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္မရွိပါ
ႀကိဳးစားျခင္းသည္ အခ်ည္းႏွီး
ကုိယ္ေတာ္သာကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္း
ကုိယ္ေတာ္သာလမ္းခရီး ကၽြႏ္ုပ္ကုိပုိ႔ေဆာင္
ကုိယ္ေတာ္ကၽြႏ္ုပ္အလင္း ကၽြႏ္ုပ္၏သီခ်င္းဆုိရာ
ကၽြႏ္ုပ္၏ ကုိးကြယ္ရာ ကၽြႏ္ုပ္၏ နားခုိရာ
ကၽြႏ္ုပ္၏ ဖခင္

VERSE 2
မီးငရဲထဲမွာ ဆံုး႐ႈံးမယ့္၀ိညာဥ္ အသက္နဲ႔ရင္းကာ ေရြးႏႈတ္သူ
ဆုိးညစ္ျခင္းေတြ စြန္းထင္းတဲ့ဘ၀ကုိ
အေသြးျမတ္သြန္းကာ ေဆးေၾကာသူ
ခရစ္ေတာ္တစ္ပါးသာ အျပစ္မွ ကယ္တင္ေသာသူ
ထာ၀ရအသက္စမ္းေရ စီးထြက္ရာေနရာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.