သာယာေသာသီခ်င္းသံ

>>>Download

ေတးဆုိ - ေဟမာေန၀င္း

VERSE 1
သာယာေသာ သီခ်င္းသံၾကားရျပန္ ေကာင္းကင္ယံ ၾကယ္ေပၚဟန္
ခ်စ္မိခင္ဆုေတာင္းသံ သူငယ္ေတာ္နန္းစံ
ထက္အာကာတခြင္ ျပည့္လွ်ံ

VERSE 2
သာယာေသာ သီခ်င္းသံၾကားရျပန္ ဗက္လက္အေပၚ ၾကယ္တည္ဟန္
မုိးထက္တြင္ သီက်ဴးသံ ေျမျပင္မွာ လြင့္ပ်ံ
မုိးေျမရွင္သခင္ အစစ္အမွန္

CHORUS
အလင္းေတာ္ရႊင္ညံ တုန္႔ျပန္သီခ်င္းသံ
ညရဲ႕အလွနဲ႔ ပဏာတိညံ
ေကာင္းကင္သားဆုပန္ ေဘးဘယာကင္းရန္
၀မ္းေျမာက္ျခင္း သတင္းေကာင္းသဏၭာန္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.