လုိအပ္ၿပီ

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - ထြဏ္းထြဏ္း
Band: MYC
Studio: PTL

CHORUS
ေျမႀကီးသည္ လူ႔ရဲ႕အသက္ပါ ေျမႀကီးသည္ လူ႔ရဲ႕ဘ၀ပါ
ေျမႀကီးကုိ တန္ဖုိးထားရင္ ကမၻာေျမဟာ က်န္းမာမယ္
ေျမႀကီးသည္ လူ႔ရဲ႕အသက္ပါ ေျမႀကီးသည္ လူ႔ရဲ႕ဘ၀ပါ
ေျမႀကီးကုိ တန္ဖုိးထားရင္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ ၀မ္းေျမာက္လိမ့္မယ္

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဖန္ဆင္းထား လူရဲ႕ကမၻာေျမႀကီးဟာ
ငုိညည္းသံ ပူေဆြးသံ ၀မ္းနည္းျခင္းေတြ ျပည့္လွ်ံ
လူေတြႀကံစည္ျခင္းနဲ႔ ျပည့္စံုျခင္းမ်ား ရႏုိင္မလား
အႏုိင္ယူမႈေတြ ႀကီးစုိးတဲ့ကမၻာႀကီးမွာ
စကားမ်ားေျပာ႐ံုနဲ႔ေတာ့ ကမၻာေျမအလွကုိ မဖန္တီးႏုိင္
ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ အလွသစ္ကမၻာကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ျပင္ဆင္

VERSE 2
ကုိယ္ပုိင္ဆုိင္တဲ့စြမ္းအား လူရဲ႕ကမၻာေျမႀကီးမွာ
အလွပန္းေတြ ပြင့္လန္းရန္ ျပဳစုဖုိ႔ လုိအပ္ရာ
အထံေတာ္မွာ ခြန္အားနဲ႔ ျပည့္စံုျခင္းမ်ားရႏုိင္ရန္
ညီမွ်ျခင္းေတြ ေအးခ်မ္းမႈေတြ ျပည့္လွ်ံ
တုိးတက္၍ ပ်က္စီးတဲ့ ကမၻာေျမလွပေစဖုိ႔ရာ
ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ ျပဳစုကာ ကမၻာႀကီး ၀မ္းေျမာက္ေစခ်င္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.