ဧဒင္သစ္ဆီသုိ႔

>>>Download

ေတးဆုိ - H. ဂ်ဳိးဇက္ေအာင္

VERSE 1
ကမၻာဦးအစ လူသားဘ၀ ၀ိညာဥ္သားအတုိင္း ထုဆစ္တာ
သူ႕ရဲ႕အလုိအတုိင္း အသက္ရဲ႕တန္ခုိးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ပါ
ဤေန႔ရက္ သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္ ဒီသီခ်င္းက်ဴးဧရင္းနဲ႔
အဖဘုရားရဲ႕အလုိအတုိင္း ဆက္ကပ္စုိ႔ေနာ္ ဧဒင္သစ္ကေလးမွာ

VERSE 2
ရည္စူးရင္း သခင္ဘုရားအတြက္ ကုိယ္တတ္စြမ္းသေလာက္ေပးဆပ္ပါ
ေန႔သစ္ဘ၀ရဲ႕လမ္းမထက္မွာ ဇိမ္ခံႏုိင္ဖုိ႔ရာ
ခြန္အားမ်ား ဥာဏ္အစြမ္းမ်ား အခ်ိန္ေတြတုိင္းလည္း ဘုရားအရိပ္မွာ
အုပ္စုိးပုိင္ေသာ သခင့္ရဲ႕အခြင့္နဲ႔ တည္ေစဖုိ႔အတြက္ပါ

CHORUS
ေ၀းကြာသူကုိ ဘုရားနယ္နိမိတ္ထဲ ေသြးေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ရန္
ႏႈတ္ကပတ္တရားသာ မွန္ေသာ လမ္းစဥ္ပါ
အနီးမွ အနီးေလး ဘုရားရဲ႕ေမတၱာေတြ ရွိရာဆီတြဲေခၚ
လမ္းမွန္ရွာသူေတြအတြက္ကုိ
သခင္ခင္းထားတဲ့ ေရႊခရီးလမ္းဟာ အနီးေလးပဲ
စိမ္းလန္းေသာ ဧဒင္သစ္ကေလးဆီကြယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.