ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ

>>>Download

VERSE 1
ဒုိ႔ရဲ႕ စိတ္သေဘာဟာ ဘယ္လုိလဲ
ကုိယ့္အက်ဳိးနဲ႔ မေကာင္းတာ ႀကံစည္သလား
အတၱစိတ္နဲ႔ဆုိ အမွားေတြ လုပ္မိေနမွာပဲ
ဒို႔ရဲ႕စိတ္သေဘာ မထူးတာ အတူတူပဲ

VERSE 2
ေယ႐ႈရဲ႕ စိတ္သေဘာဟာ ျဖဴစင္သည္
ခ်စ္ျခင္း သနားျခင္းနဲ႔ အစဥ္သာပဲ
အတၱစိတ္မရွိဘဲ အသက္ကုိေပးသြားရွာၿပီပဲ
ေယ႐ႈစိတ္သေဘာ ဒုိ႔မွာ လုိၿပီကြယ္

CHORUS
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေနာ္ ဒုိ႔ရဲ႕စိတ္ႏွလံုးကုိ
ေယ႐ႈရွင္ဘုရားလုိ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေအာင္
ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာ စိတ္ႏွလံုးရွိခဲ့ရင္
ေယ႐ႈရွင္ သင့္ကုိ အမွန္တကယ္ ခ်စ္မွာပဲ

VERSE 3
ဒုိ႔မ်ား အျပစ္သားေတြဆုိေပမယ့္
အေကာင္းဆံုး စိတ္သေဘာနဲ႔ေနႏုိင္တယ္
ခ်စ္ျခင္း သနားျခင္းနဲ႔ ဒုိ႔တေတြအားလံုးေနမယ္ေလ
ၿငိမ္သက္ စိတ္သေဘာ ဒုိ႔မွာ လုိၿပီကြယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.