လံုး၀ပံုအပ္ေတာ့

>>>Download

ေတးေရး - အဂူးခင္
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1
ဘယ္ေတာ့မွ မသြားေတာ့ဘူးလုိ႔ ခဏခဏေျပာေနလည္း
ေျခလွမ္းမ်ားက ရပ္တန္႔မသြားဘဲ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ေနဆဲ
လွမ္းေလေ၀းေလပဲ စိတ္ထင္ရာစုိင္းေနခဲ့
အေ၀းသုိ႔ ေမွ်ာ္တုိင္းေ၀း လွမ္းဖုိ႔ အားအင္မရွိၿပီ
အဆံုးေတာ့ ဘ၀သည္ ဘယ္ဆီ မသိျမင္

VERSE 2
ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာေတာ့ဘူး ပါးစပ္ကေျပာေပမယ့္
ဒီအမွားက ရပ္တန္႔မသြားဘဲ ဆက္လက္မွားေနဆဲ
ေတြးေလ ေ၀းေလပဲ အမွားေတြခ်ဳပ္ေႏွာင္ဆဲ
စိတ္ရဲ႕ ဆႏၵေအာက္မွာ အထိန္းအကြပ္မဲ့ေနခဲ့
အထိန္းအခ်ဳပ္မရွိလွ်င္ ဘယ္ဆီမသိျမင္

CHORUS
မေရရာတဲ့ ဘ၀ကေန လွည့္ျပန္လာပါေတာ့
ကယ္တင္မယ့္ ဘုရားျမတ္ ႀကိဳလင့္ဆဲ
ေသခ်ာတဲ့ ဘ၀တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏုိင္ဖုိ႔
ေယ႐ႈဘုရားလက္ ပံုအပ္ေတာ့
အေ၀းမွာ လြင့္ေမ်ာဘ၀ေတြ အခ်ိန္မီ သခင့္အနား တုိး၀င္ေတာ့

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.