ကၽြႏ္ုပ္၏ေနရာ

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး

VERSE 1
အသန္႔ရွင္းဆံုး သခင့္ရဲ႕ေရွ႕ေတာ္မွာ အစဥ္ဒူးေထာက္ ျပပ္၀ပ္
ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ သခင့္ရဲ႕မ်က္ႏွာေတာ္ ျမင္ရဖုိ႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္
ႏႈတ္ျဖင့္ ျမြက္ဆုိမမွီႏုိင္ေသာ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာ
သခင့္ရဲ႕ဘုန္းေတာ္ ျမင္ရေသာအခ်ိန္

CHORUS
ထုိေနရာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေသာအရပ္
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ အၿမဲတမ္း ဆံုေတြ႕ရာ
ထာ၀ရၿမဲေသာ ကုိယ္ေတာ္ဘုန္းတန္ခုိး
အစံုလင္ဆံုး အသက္ဆုိင္ေသာ ေနရာ
ထုိေနရာကုိ ေမွ်ာ္လင့္ ၀ိညာဥ္မွ ေအာ္ဟစ္
အတမ္းတဆံုး ကုိယ္ေတာ္ကုိ ျမင္ရမယ့္ေနရာ

VERSE 2
စိတ္ကူးနဲ႔ ေတြးေတာလုိ႔ မမွီႏုိင္ စကားလံုးမ်ားဖြဲ႕မကုန္
ထာ၀ရဘုန္း လင္းလက္ေသာေနရာ သခင္ဘုရားရဲ႕ေရွ႕ေတာ္
ႏႈတ္ျဖင့္ ျမြက္ဆုိမမွီႏုိင္ေသာ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာ
သခင့္ရဲ႕ဘုန္းေတာ္ ျမင္ရေသာအခါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.