အေမ(သုိ႔)လမ္းေဟာင္းေလးအတုိင္း

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - L. လြန္း၀ါ

VERSE 1
အေ၀းဆံုးေမ်ာလြင့္ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာေတြအျပည့္နဲ႔
လမ္းေပၚတစ္ေယာက္တည္းပဲ
လမ္းေဟာင္းေလးအတုိင္းျပန္မယ္
ေနပါေစ ၿမိဳ႕ျပညေတြ က်န္ခဲ့ေလ

CHORUS
ဒီရင္မွာခံစား ဒဏ္ရာေတြ သိပ္မ်ား
ထိန္းခ်ဳပ္မရခ်ိန္
ေ၀းေနမယ့္အစား အေျပးေလးျပန္ခဲ့ခ်င္လုိ႔
ရင္မွာ တမ္းတေနတယ္

VERSE 2
အၿမဲေအးခ်မ္းမယ့္ေနရာေလး
ခုိလႈံစရာ အေမ့ရဲ႕အရိပ္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔
လမ္းေဟာင္းေလးအတုိင္း ျပန္မယ္
ေနပါေစ ၿမိဳ႕ျပညေတြ က်န္ခဲ့ေလ

BRIDGE
အေမ ဒဏ္ရာညလယ္ ေအာ္ေခၚမိခ်ိန္
အေ၀းမွာ တစ္ေယာက္တည္း
ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လာခ်င္ေသာ
ရင္ခြင္ေလးသည္ အေမ့ရဲ႕အရိပ္ပဲ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.