အၿမဲနားခုိရာ

>>>Download

VERSE 1
အႏႈိင္းမရွိတဲ့ေမတၱာ အသစ္ေသာ က႐ုဏာရွင္
ကုိယ္ေတာ္ ေက်းဇူးတင္တယ္
အရာရာကုန္ဆံုးခ်ိန္ ကုိယ္ေတာ္ ကၽြနု္ပ္၏ ဖခင္

CHORUS
အဖ ကၽြႏ္ုပ္ဦးလွည့္ၿပီ
အုိအဖ ကၽြႏ္ုပ္လွမ္းခဲ့ၿပီ
ကုိယ္ေတာ္၌ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ ခြန္အားေပး
ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ရပ္တည္ေပးေနေသာ သခင္ဘုရား
ကုိယ္ေတာ္၌ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ တန္ခုိးေပး
ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ျပည့္ေစသာ ကၽြႏု္ပ္သခင္ဘုရား
ကၽြႏ္ုပ္ခ်ီးမြမ္း၍ ေန႔တုိင္းပဲ ကုိးကြယ္မည္

VERSE 2
အဖ အံ့ၾသဘြယ္ အကၽြႏ္ုပ္၏ တုိင္ပင္ဘက္
ကုိယ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အရွင္သခင္
ကမၻာမတည္မီကပင္ ရွိႏွင့္ေနေသာသခင္
ကုိယ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ရွင္ဘုရင္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.