ျဖဴစင္႐ုိးသားႀကိဳးစား

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - ေစာ၀င္းလြင္
Band: MYC
Studio: PTL

VERSE 1
ေရွးတုန္းကခရစ္ယာန္တုိ႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား
အသက္ကုိေပးဆပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းေတြ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြနဲ႔ျပည့္ဖုိ႔အတြက္ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔
အႏၲရာယ္လမ္းေတြလည္း ျဖတ္ခဲ့
ရင္ဆုိင္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကတယ္
ဟူး ဟူး ဟူး ေရး

VERSE 2
အတိတ္ရဲ႕အရိပ္မ်ားက ေရာင္ျပန္ေတြထင္
ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အသက္လမ္း အမွန္တည္ရွိေန
လာမယ့္ေရွ႕အနာဂတ္ခရီးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား
ခႏၶာအသက္ဆက္ကပ္ ဒါမွျဖစ္မယ္
ဟူး ဟူး ဟူး ေရး

CHORUS
တြဲလက္ေတြမျဖဳတ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေရွ႕ဆက္
ဆူးေတြစူးရင္းလည္း ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမယ္

VERSE 3
၀ိညာဥ္ေတာ္မီးမ်ား အရွိန္အဟုန္ကုိျမႇင့္
ေမတၱာတရားမ်ားနဲ႔ ၾကင္နာျခင္းေတြ
ျဖဴစင္ျခင္းေတြနဲ႔ ႐ုိးသား အေစခံရာလမ္း
၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕လမ္းျပမႈ ခံယူႏုိင္မွျဖစ္မယ္
ဟူး ဟူး ဟူး ေရး   

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.