အႀကံအစည္

>>>Download

ေတးဆုိ - ထူးအိမ္သင္

VERSE 1
လူ႕ရဲ႕အႀကံအစည္ ထူးထူးျပားျပား စဥ္းစားတတ္တယ္
သုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ပ်က္စီးျခင္းနဲ႔ အခ်ည္းႏွီးပဲ
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အႀကံအစည္ေတြကုိ အေ၀းႀကီးတည္းက ဘုရားနားလည္
ဘယ္အရာကုိ ေတြးဆေနလဲ သံုးသပ္ၾကလူေတြ

VERSE 2
မတရားေသာအႀကံအစည္ စိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ား ေမြးဖြားတတ္တယ္
နက္လွစြာေသာ တူးမိတဲ့တြင္းထဲက်တတ္တယ္
မေကာင္းေသာအႀကံအစည္ေတြရယ္ မိမိေခါင္းထက္ ျပန္ေရာက္လိမ့္မယ္
ၾကမ္းတမ္းေသာ အမႈမ်ားစြာလည္း သက္ေရာက္တတ္တယ္

CHORUS
ထာ၀ရဘုရားရဲ႕အႀကံအစဥ္ သားစဥ္ေျမးဆက္ အဆံုးတုိင္တည္လိမ့္မည္
စီရင္ေသာအမႈေတြလည္း ႀကီးမား၍ အလြန္နက္နဲလွပါတယ္

VERSE 3
ငါရဲ႕အႀကံအစည္ အျခားတုိ႔နဲ႔ ကြဲျပားျခားနားလည္း
ဘုရားခ်စ္မိလည္း ---
ေရြးႏႈတ္ၿပီပဲ ဒုိ႔ရဲ႕အမႈ ကုိယ္ေတာ္လက္အပ္ရင္
သင္ႀကံစည္ထားသမွ်ေတြလည္း တည္ၾကလိမ့္မည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.