စကားအားျဖင့္

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1
ခ်ီးမြမ္းတဲ့သီခ်င္းေလးမ်ား ညည္းဆုိ
တစ္ခါတစ္ရံ ၾကမ္းတမ္းၿပီး ဆူဆဲမိလုိ႔
အေသးဆံုးလုိ႔ သတ္မွတ္တဲ့ အဂၤါတစ္ခုျဖစ္လည္း
မီးကဲ့သုိ႔ ေလာင္ကၽြမ္းတတ္လုိ႔

VERSE 2
စကားတစ္ခြန္းနဲ႔ ဘ၀တစ္ခုလံုးပ်က္သလုိ
တစ္ခါတစ္ရံ စကားတစ္ခြန္းက တည္ေဆာက္ေပးလုိ႔
သတိလက္လြတ္ ျဖစ္ခဲ့လုိ႔ မဆင္ျခင္ဘဲေျပာလုိ႔
အမုန္းမ်ားၿပီး ရန္ပြဲမ်ားပုိ

PRE-CHO
အသီးအားျဖင့္ အပင္ရဲ႕သေဘာကုိ သိရလုိ႔ ထင္ရွားဖုိ႔လုိ
အက်ဳိးမရွိတဲ့ စကားေတြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကဖုိ႔လုိ
လူေတြကုိ သခင္ဘုရားမိန္႔ဆုိ

CHORUS
ခ်ဳိၿမိန္စရာ စကားအားျဖင့္ သင့္အသက္တာ
ေရွ႕ဆက္လုိ႔ အလင္းျပကာ အခ်င္းခ်င္းအတြက္ ေဆာက္တည္ေစပါ
၀ိညာဥ္အသီးအပြင့္နဲ႔ လမ္းျပကာ
ထိမိ၍ မလဲဖုိ႔ရာ စကားအားျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားပါ
ဘုရားျမတ္က ႏွလံုးသားမွာရွိရင္
ကုိယ္အလုိကုိ ျငင္းဖုိ႔ အလြယ္ေလးပါ
တကယ္ကုိ ခါးသီးတဲ့စကားမ်ားဟာ ႏႈတ္ဖ်ားက ထြက္ဖုိ႔ရာ
အားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္လုိ႔သြား/ကြယ္ေပ်ာက္သြားမွာ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.