တတိယေကာင္းကင္

>>>Download

ေတးေရး - အင္ဗ်ဲမ္းေလး
ေတးဆုိ - ေစာ၀င္းလြင္

VERSE 1
ဆုေတာင္းေခၽြးစက္ ေဂသေရွမာန္ဥယ်ာဥ္လည္း
အသည္းေတြ ကၽြမ္းလုမတတ္ ပူေလာင္ေစခဲ့
ကရာနီကုန္းထက္ ခမည္းေတာ္နဲ႔ေ၀းသြားမွာ စုိးရိမ္စြာနဲ႔
ဘုရားသခင္ရဲ႕ သုိးသငယ္ေတာ္ျမတ္ ေပးဆပ္ျခင္းေတြဟာ

VERSE 2
ယခုကၽြႏ္ုပ္မွာ နာက်င္တာေတြမရွိႏုိင္ၿပီ
အသက္ပင္ေပးခဲ့သူ သခင္ေယ႐ႈ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္တုိ႔
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ရဲ႕အျပစ္ရွိသမွ် သူ႕အေပၚတင္ခဲ့
ဘုရားသခင္ရဲ႕ သုိးသငယ္ေတာ္ျမတ္ ေပးဆပ္ျခင္းေတြဟာ

PRE-CHO
အေ၀းဆံုးမွာ ရွိေနတဲ့ ကၽြႏ္ုပ္ အနီးဆံုးမွာ အတူရွိခြင့္ရၿပီ
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာ ထာ၀ရအဆက္ဆက္ ကုိးကြယ္ရာ

CHORUS
ဘယ္ေနရာမဆုိ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ တတိယေကာင္းကင္ဘံု
ဤေနရာဟာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ တတိယေကာင္းကင္ဘံု
ဘယ္ေနရာမဆုိ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ တတိယေကာင္းကင္ဘံု

BRIDGE
အခုေတာ့သိၿပီ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ရင္ထဲကေတြ႕ခ်င္သူ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.