အမုန္းမီးမ်ားၿငိမ္းလုိက္ပါ

>>>Download

ေတးဆုိ - မီးမီးခဲ

VERSE 1
ႀကံဳေတြ႕သမွ်အရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တုိင္းမွာ
သမၼာတရားလမ္းမွ လြဲေနမလား
စကားေျပာဆုိ ႏႈတ္ျမြက္ေလတုိင္းမွာ
ေသျခင္းတရား စုိးမုိးေနလား

CHORUS
အမုန္းမီးမ်ား ၿငိမ္းသတ္ပစ္လုိက္ပါ
ေက်းဇူးတရား အၿမဲတမ္း ဦးထိပ္ပန္ထား

VERSE 2
မာရ္နတ္ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္းမႈတုိင္းကုိ
သမၼာတရားအလင္းနဲ႔ ေ၀ွ႕ႏွင္ပါ
ေမွာင္မုိက္တန္ခုိးကုိ ဘ၀မွဖယ္ရွားလုိ႔
ေယ႐ႈခရစ္ကုိ ၀တ္ဆင္ပါ

BRIDGE
စိတ္ပ်က္ခ်ိန္တုိင္း ႐ႈံးနိမ့္ခ်ိန္တုိင္း
ဘုရားျမတ္ရွင္ကုိ ေအာက္ေမ့ပါ
ေရြးႏႈတ္ရွင္ကုိ ကုိးစားယံုရင္
ေက်းဇူးသာတင္လုိက္ပါ တင္ႏုိင္မလား တင္ႏုိင္မလား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.