လက္ရာေတာ္

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1
ၾကည့္လုိက္ဦး သင့္ရဲ႕ အနီးအနားကုိ
သင္ေတြ႕မယ္ ဘုရားရဲ႕လက္ရာမ်ား
အားလံုးဟာ သဘာ၀ျဖစ္ႏုိင္မလား

VERSE 2
ေက်းငွက္နဲ႔ လွပေတာင္တန္းမ်ား
စိမ့္စမ္းနဲ႔ ႐ႈမ၀တဲ့ အလွတရား
အားလံုးဟာ ဒီအတုိင္းျဖစ္လာမလား

PRE-CHO
ေသခ်ာစဥ္းစား သင္ေတြ႕ရတဲ့အရာမ်ား
ဒါဟာ သဘာ၀မဟုတ္ဘူး
ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားရဲ႕လက္ရာပဲ

CHORUS
တေလာကလံုး သူ႕လက္ရာနဲ႔ လြတ္ႏုိင္သူမရွိ
ဖန္ဆင္းျခင္းအစဟာ သူပဲေလ
ေလာကႀကီးရဲ႕အရွင္ ဖန္ဆင္းတဲ့သခင္
အရာရာဟာ သူ႕ရဲ႕ လက္ရာေတာ္
(အရာရာဟာ ဘုရားရဲ႕လက္ရာေတာ္)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.