တရားေသာအရွင္

>>>Download

ေတးဆုိ - စူဇီႏုိက္

VERSE 1
ႏုိးသစ္စ လင္းေရာင္ျခည္လည္း အာကာတခြင္ျဖာလြင္လုိ႔ေန
လွ်ပ္စီးခြင္တစ္ခု လႊမ္းၿခံဳကာ ထြန္းလင္း
ရွင္းသန္႔တဲ့ မုိးေရေတြလည္ ေျမျပင္ေပၚအၿပိဳင္ ရြာသြန္းေလ
ေလာကခြင္တစ္ခုလံုး စိမ္းလန္းသာယာ စုိေျပ

CHORUS
ေကာင္းေသာသူ မေကာင္းေသာသူ လူတုိင္းအေပၚ
ထာ၀ရဘုရားသည္ မုိးရြာ ေနပူေစ
ေျမႀကီးသားအားလံုးကုိ ညီမွ်စြာ
ခ်စ္ေမတၱာ အၾကင္နာေပးေ၀

VERSE 2
လြတ္လပ္တဲ့ေရြးခ်ယ္ခြင့္လည္း ကုိယ္စီမွာ ပုိင္ဆုိင္ၾကတယ္
လမ္းမွားကုိပယ္လုိ႔ လမ္းမွန္ကုိ ေရြးခ်ယ္
စိတ္ညစ္လုိ႔ ဘ၀အဆင္မေျပလည္း အေျခအေနမွန္ကုိေတြ႕ျမင္
အက်င့္ပ်က္ကုိ ျပင္လုိ႔ တရားေသာအရွင္ထံခုိ၀င္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.