ခ်ီးမြမ္းကုိးကြယ္ၾကစုိ႔

>>>Download

ေတးဆုိ - ခ်စ္သုေ၀

ဖန္ဆင္းခံတဲ့ အပြင့္မ်ား အဖူးအပြင့္ေတြ ေ၀ဆာလ်က္ အလွထက္ဆင္ျမန္းလုိ႔
ဖန္ဆင္းခံတုိ႔ အခ်စ္ေတြနဲ႔ အၿပံဳးပန္းေတြ ေ၀ဆာလ်က္ ေလာကအလွဆင္စုိ႔
အၿပံဳးပန္းနဲ႔ အလွဆင္စုိ႔

ဖန္ဆင္းခံတဲ့ အသက္အား သူ႕အလွနဲ႔ ကုိယ္ေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းေနၾကလုိ႔
ဖန္ဆင္းခံတုိ႔သူေတြ ကုိယ့္အစြမ္းအစနဲ႔ ကုိယ္ေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္စုိ႔
ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ကခုန္စုိ႔

ဖန္ဆင္းခံတဲ့ တိရိစာၦန္ေတြေတာင္မွ မသိစိတ္နဲ႔ ကုိယ္ေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳလုိ႔
ဖန္ဆင္းခံတဲ့သူေတြ ကုိယ့္အသိစိတ္နဲ႔ ကုိယ္ေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္စုိ႔
၀ုိင္းဖြဲ႕လ်က္ ကခုန္စုိ႔

ဖန္ဆင္းခံတဲ့ အသက္မ်ား မသိစိတ္နဲ႔ ကုိယ္ေတာ္အား ရွိခုိးေနၾကလုိ႔
ဖန္ဆင္းခံတုိ႔သူေတြ ကုိယ့္အသိအစိတ္နဲ႔ ကုိယ္ေတာ္အား ရွိခုိးကုိးကြယ္စုိ႔
သိလ်က္နဲ႔ ကုိးကြယ္စုိ႔

ဖန္ဆင္းခံတဲ့ တိရိစာၦန္ေတြေတာင္မွ မသိစိတ္နဲ႔ ကုိယ္ေတာ္အား ရွိခုိးေနၾကလုိ႔
ဖန္ဆင္းခံတဲ့သူေတြ ကုိယ့္အသိစိတ္နဲ႔ ကုိယ္ေတာ္အား ရွိခုိးကုိးကြယ္စုိ႔
ႏွိမ့္ခ်လ်က္ ကခုန္စုိ႔ / ျပပ္၀ပ္လ်က္ကုိးကြယ္စုိ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.