စိတ္ႏွလံုးသားျဖင့္

>>>Download

ေတးဆုိ - Gee Myung Hyun

VERSE
ေယ႐ႈရွင္ဘုရား စိတ္ႏွလံုးသားထဲမွ
ေယ႐ႈရွင္ကုိသာ ထာ၀ရခ်စ္ပါမည္
ေယ႐ႈရွင္ဘုရား ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ်
ေယ႐ႈရွင္ကုိသာ ထာ၀ရကုိးကြယ္မည္

CHORUS
အဆံုးတုိင္ေအာင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေနမည္
ရွိရွိသမွ်ထက္ ပုိခ်စ္ပါမည္
အားငယ္ခ်ိန္မွာ အားေပးမူပါ
စိတ္ႏွလံုးသားျဖင့္ အစဥ္ကုိးကြယ္မည္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.