ေပးဆပ္ျခင္းကရာနီ

>>>Download

ဆုိ - ေခ်ာစုခင္

VERSE 1
ေကာင္းကင္ေျမျပင္ဟာ သူဖန္ဆင္းထားတဲ့အရာ လူေတြရယ္ သက္ရွိမ်ား
စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုး ေရာင္စဥ္မ်ားေပးခဲ့တာ သူ႕ရဲ႕ေမတၱာတန္ခုိးမ်ား
ဒါကုိေမ့ရက္လုိ႔ေနလား ေကာင္းႀကီးမ်ားေပးတာ
ဒုိ႔အတြက္ေတာ့ ျပည့္စံုၿပီ

VERSE 2
စားစရာေနစရာနဲ႔ အခ်ိန္မွန္စားေသာက္ခြင့္ကုိ ကုိယ္ေတာ္ရွင္က ေပးေနတာ
ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံအတြက္ အုိ ထာ၀ရအသက္ေပးတယ္ ခ်ီးမြမ္းလုိ႔ကုန္ႏုိင္ဦးမလား
ဒီလုိေက်းဇူးေမတၱာမ်ား သတိရလုိ႔ နားလည္ပါ
ေပးဆပ္ဖုိ႔အခ်ိန္ရွိတုန္းမွာ

CHORUS
ကရာနီမွာ ေသြးစြန္းခဲ့ေသာ ကယ္တင္ျခင္းရဲ႕ေန႔ကုိ သတိရပါ
ဒီေျမမွာ အျပစ္ေတြ လႊမ္းၿခံဳထား အေသြးနဲ႔ေရြးကာ ကယ္ခဲ့ၿပီ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ေသာ အရာရာတုိင္းက ဒုိ႔တေတြအတြက္ မဟုတ္လား
ဒီအခ်ိန္မွာ ေျပာင္းလဲဆက္ကပ္ရင္း ဆင္ျခင္ၾကစုိ႔လား
ကုိယ္ေတာ့္အတြက္ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.