နားေညာင္းလွည့္ပါ

>>>Download

ေတးဆုိ - ေတးေတး

VERSE 1
စိတ္ခႏၶာ မညီမွ်တဲ့ျဖစ္စဥ္ ေျခလွမ္းမွန္ ဘ၀အဓိပၸါယ္ စဥ္းစားစရာ
ေရငတ္သူေတြ စစ္မက္ေဘးဒဏ္ အနားမွာ အၿမဲၾကားေယာင္ေန

VERSE 2
လြတ္ေျမာက္ျခင္း အမွန္ေတြ႕ရဦးမလား စိတ္ရင္းမွန္ေလးအတုိင္းကုိ ?
ေယ႐ႈရွင္ကုိ ေတြ႕ျမင္ဖုိ႔လုိ ဘ၀အမွန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစရာ

PRE-CHO
အေျခအေနအရွိအတုိင္း သိပ္ခက္ခဲေနခ်ိန္
ဘယ္ေနရာမဆုိ မမွ်တႏုိင္လြန္းေနခ်ိန္
ဆုေတာင္းေပး႐ံု ဒါေလးပဲ တတ္ႏုိင္
ဘုရားရွင္ နာၾကားလွည့္ပါ

CHORUS
သူတုိ႔ေတြရဲ႕ မြန္းၾကပ္ေနမႈေတြ
ကုိယ္ေတာ္ဘုရား ႏွစ္သိမ့္မႈေပးပါ
ကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္ ဆုေတာင္းျခင္း ခ်ီးမြမ္းခြင့္ေပးပါ
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ထုိနာမ၌

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.