ေ၀းေ၀းမွာ

>>>Download

ေတးေရး - D. ထဲလ္ဒီ
ေတးဆုိ - ဂေရဟမ္

VERSE 1
အုိအဖ ကၽြႏ္ုပ္ ဒီခရီးလမ္းၾကမ္း ကၽြႏ္ုပ္ေလွ်ာက္ရမွာလား
ခြန္အားမ်ားေပးပါ အားနည္းေသာသူပါ
အုိအဖရဲ႕ အလုိေတာ္အတုိင္း

VERSE 2
အုိအဖ ကၽြႏ္ုပ္ ေလွာင္ေျပာင္၍ ရက္စက္ၾကလုိ႔ ႐ုိက္ႏွက္ၾကေလၿပီ
ကၽြႏ္ုပ္၏ ေျခလက္တစ္စံု သံမႈိခြင္းလုိ႔ ထုိးေဖာက္ၿပီ
အလုိေတာ္လမ္းၾကမ္း ခရီးမဆံုးခင္ အုိအဖ

CHORUS
(ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ေ၀း ေ၀း ဟုိအေ၀းဆံုး
 ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ေ၀း ေ၀း ဟုိအေ၀းဆံုး
 အေ၀းဆံုး အေ၀းဆံုး မေနပါနဲ႔)
 ေခၽြးစက္ ေသြးစက္ ကၽြႏ္ုပ္၏ မ်က္ရည္မ်ား
 နာက်င္လြန္းလုိ႔ မေနပါနဲ႔ အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ေ၀းေ၀းမွာ

BRIDGE
ဘုိးေဘးမ်ားစြာ ယံုၾကည္ ကုိးစားၾကသည္တြင္ ကယ္တင္ခဲ့ၿပီ
အုိအဖ ကၽြႏ္ုပ္ သတင္းေကာင္း လူအေပါင္းအား
ၾကားေျပာခြင့္ေပးပါ ကုိယ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးတရား ခ်ီးမြမ္းႏုိင္ဖုိ႔
ေလာကလူသား ကၽြႏု္ပ္အား ရွင္သန္ခြင့္ေပးသနားလွည့္ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.