ထာ၀ရအဖ

>>>Download

VERSE
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ျမင္ေတြ႕ဖုိ႔ ႏွလံုးသားထဲက ဆႏၵတစ္ခုတည္းနဲ႔သာ
ကၽြႏ္ုပ္ အေရာက္လွမ္းခဲ့ၿပီ
ထာ၀ရဘုရားပလႅင္ေတာ္ေရွ႕မွာ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ျပပ္၀ပ္ျခင္းနဲ႔သာ
ကၽြန္ပ္ ကုိးကြယ္မည္

CHORUS
႐ုိေသျခင္း ေလးျမတ္ျခင္း အရာအားလံုး ခံထုိက္သူ
ထာ၀ရ ဂ႐ုဏာနဲ႔ အစဥ္မစသူ အဖ
ကၽြႏ္ုပ္ ျမြက္ဆုိမည္ နာမေတာ္ ဘုန္းႀကီးေၾကာင္း ၀န္ခံ
ထာ၀ရ အရာအားလံုးကုိ စုိးပုိင္သူ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.