အေျဖရွင္ေယ႐ႈ

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ - မုိးမုိးလြင္

VERSE 1
မင္းအတြက္ တစ္ခုခုေမးခြန္းေတြ အာ႐ံုမွာ ထင္ဟပ္ခ်ိန္
မတည္ၿငိမ္ စိတ္အဆင္ေတြ ၀ါးေ၀ကာ မၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္ျဖစ္ခ်ိန္
ျမင္ေယာင္မိတဲ့အခ်ိန္ အရင္က ျဖစ္ရပ္အရိပ္ဟာေရာက္လာ
တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ေလ သတိရ ေယ႐ႈက အေျဖျဖစ္တယ္

CHORUS
အေျဖရွင္ ေယ႐ႈရွိတယ္ ဒုိ႔ကမၻာလူသားအတြက္
အရာရာေျဖရွင္းေပးႏုိင္ ေယ႐ႈဟာ လမ္းခရီး
အေျဖရွင္ ေယ႐ႈရွိတယ္ ဒုိ႔ကမၻာလူသားအတြက္
အရာရာရွင္းလုိ႔ေပးႏုိင္ ေယ႐ႈဟာ လမ္းခရီး

VERSE 2
တစ္ခါတစ္ရံ ေက်ာ္ျဖတ္အတားအဆီးေတြ သင္မလြန္ႏုိင္အခ်ိန္ေလးမွာ
ဒါဟာ သင့္ရဲ႕အျပစ္ေတြေၾကာင့္လား ျပန္လုိ႔ စဥ္းစားလြန္မိရာ
ျပန္လည္ကာ သိမွတ္လုိက္ လြန္ခဲ့အျပစ္ေတြေတာင္းပန္ရင္း
ဂတိေတာ္မွာအေျဖေပးထား စိတ္ခ်ရာမြန္ျမတ္ သင့္အတြက္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.