ကၽြႏု္ပ္ကုိသတိရပါ

>>>Download

ေတးဆုိ  -

VERSE 1
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အျပစ္ေၾကာင့္ တုန္႔ျပန္မရမျဖစ္ခံရခ်ိန္
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အမွားေၾကာင့္ ဒုကၡသစ္တုိင္ေပၚေရာက္ခ်ိန္
အရာရာကုိ အျပစ္တင္ေသာသူ ကၽြႏ္ုပ္မျဖစ္လုိပါ
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ကဲ့ရဲ႕ေသာသူ ကၽြႏု္ပ္မျဖစ္လုိပါ
ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အျပစ္ေၾကာင့္သာ ကၽြႏ္ုပ္အမွားမ်ားေၾကာင့္သာ
ထုိက္သင့္ခံေနသည္ကုိ ၀န္ခံေနရင္းသာ

CHORUS
(ကုိယ္ေတာ္ႏုိင္ငံေတာ္ဆီ ကုိယ္ေတာ္ၾကြ၀င္ေသာအခါ
ကၽြႏု္ပ္ကုိ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ)
ကုိယ္ေတာ္ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေရာက္ေသာအခါ
ကုိယ္ေတာ္ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္ ၀င္စားေသာအခါ
အျပစ္ရွိသူ ကၽြႏု္ပ္ကုိေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ သတိရပါ

VERSE 2
ဘုရားမဲ့တရားမဲ့ အေတြး၀င္ ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးခ်ိန္
လြဲမွားအေတြးနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ အသိဥာဏ္မ်က္ကန္းခ်ိန္
ကုိယ္ေတာ္ကုိ အပ္ႏွံေသာသူ ကၽြႏ္ုပ္မျဖစ္လုိပါ
မွန္ရာကုိ ျငင္းပယ္ေသာသူ ကၽြႏ္ုပ္မျဖစ္လုိပါ
အေႏွာက္အယွက္မ်ားၾကားမွာ ယံုမွားျခင္းအေတြးမွာ
႐ုန္းထြက္ေရွာင္ခြာႏုိင္ရန္ ကုိယ္ေတာ္ကူေပးပါ

VERSE 3
ဘ၀ရဲ႕မ်က္ရည္ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အစာျဖစ္ခ်ိန္
ဒုကၡမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ဘ၀ကုိ ေခ်ဖ်က္ခ်ိန္
အရာရာကုိ အျပစ္ျမင္ေသာသူ ကၽြႏ္ုပ္မျဖစ္လုိပါ
ကုိယ္ေတာ္ကုိ သစၥာမဲ့သူ ကၽြႏု္ပ္မျဖစ္လုိပါ
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ဒုကၡမွာ ကၽြႏ္ုပ္အားနည္းျခင္းမွာ
ရဲရင့္ခံႏုိင္ေစရန္ ကုိယ္ေတာ္ကူေပးပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.