ဧမာေႏြလ

>>>Download

ေတးေရး - အင္ဗ်ဲမ္းေလး
ေတးဆုိ - ဇမ္ႏူး

VERSE 1
အေကာင္းျမတ္ဆံုးေသာဘုရား အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာဘုရား
ဆုိတာထက္ ပုိတဲ့စကားလံုးေတြ ရွိေသးလား
ၾကားၾကားသမွ်သံစဥ္ ရွိရွိသမွ် စာသားေတြနဲ႔
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္ေနဖုိ႔ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းဖုိ႔
ကုိယ္ေတာ္ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ေဖာ္ျပဦး ကုိယ္ေတာ္မရွိရင္ တကယ္မျဖစ္လုိ႔

VERSE 2
သစၥာရွိေသာဘုရား ဂတိေတာ္ထားေသာဘုရား
ဆုိတာထက္ ပုိတဲ့စကားလံုးေတြ ရွိေသးလား
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ဘ၀တစ္ခုလံုး ႏွလံုးသားထဲ ဆာငတ္ေနလုိ႔
ကုိယ္ေတာ္ဟာ အၿမဲအလုိအပ္ဆံုး ကုိယ္ေတာ္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အတြက္
တကယ္ကုိ မရွိမျဖစ္ အရာအားလံုး ကုိယ္ေတာ္မရွိရင္ တကယ္မျဖစ္လုိ႔

CHORUS
ဧမာေႏြလ ကုိယ္ေတာ္မရွိရင္ အသက္မရွင္ခ်င္
ဧမာေႏြလ ကုိယ္ေတာ္ရွိမွ ျပည့္စံုသည္
ဧမာေႏြလ ကုိယ္ေတာ္မရွိရင္ တကယ္မျဖစ္သည္


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.