ကၽြႏ္ုပ္အတြက္

>>>Download

ေတးေရး - အဂူးခင္
ေတးဆုိ - Z. ခူရ္ဘူ

VERSE 1
ဂုဏ္ယူ၀ံ့ၾကြားစရာအခ်က္ ဘာတစ္ခုမွမရွိ
၀မ္းနည္းလုိ႔သာေနရင္း ပူပင္စရာ ေသာကေတြၾကား
အံႀကိတ္ကာ ဇြတ္တုိး မုိက္ဆုိးလုိ႔ေနတယ္
ဖန္ဆင္းရွင္ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားေခၚေနတယ္

VERSE 2
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းလြန္ကဲ သာယာျခင္းေတြထဲ
မူးယစ္လုိ႔သာ လြင့္ေမ်ာ ကုိယ္ခႏၶာရင္းသူမ်ား
ကုိယ္ေတာ္ထံ ေနာင္တနဲ႔အတူ ၀င္ေရာက္ေတာင္းပန္ခ်ိန္
အျပစ္လႊတ္ျခင္းအမႈကုိ ကုိယ္ေတာ္ျပဳေလၿပီ

CHORUS
ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကုိ ေနာင္တသုိ႔ေခၚျခင္းငွာ
ကုိယ္ေတာ္လာသည္မဟုတ္
ဆုိးေသာသူတုိ႔ ေနာင္တသုိ႔ေခၚျခင္းငွါ
ကုိယ္ေတာ္ၾကြလာသတည္း

VERSE 3
လူေတြေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္ အၾကင္နာကင္းမဲ့စြာ
အၿမဲရဖုိ႔သာ ႀကံေန အခြန္ခံ ဇာတိသားေတာင္မွ
ကုိယ္ေတာ္ထံ ေနာင္တနဲ႔အတူ ၀င္ေရာက္ေတာင္းပန္ခ်ိန္
အျပစ္လႊတ္ျခင္းအမႈကုိ ကုိယ္ေတာ္ျပဳေလၿပီ

VERSE 4
ကရာနီးကားတုိင္ထက္ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားနဲ႔အတူ
႐ုိက္ႏွက္ျခင္းကုိခံတဲ့ ရာဇ၀တ္လူဆုိးႀကီးေတာင္မွ
ယေန႔တြင္ ငါနဲ႔အတူ ပရဒိသုဘံု၌
ရွိလိမ့္မည္ ကုိယ္ေတာ္မိန္႔ဆုိခဲ့

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.