ဘုရားနဲ႔လူ

>>>Download

ဆုိ - ဘရိတ္ကီ

ဘုရားနဲ႔လူ

VERSE 1
အျပစ္သားခ်င္း ကမၻာမွာ မုန္းတီးမႈေတြရယ္
ဒီႏွလံုးသား ျဖဴေအာင္ေဆးခြင့္ျပဳပါလား
ၿငိမ္သက္မႈဆိုတာ ႏွလံုးသားထဲမွာလား
သခင္ဘုရားတဲ့ တကယ္ကုိ ရက္စက္သြားၿပီလား

CHORUS
ခံယူကာ စိတ္႐ုိင္းေတြ ပြားမ်ား
ကုိယ္မဆင္ျခင္ အျပစ္ေလးမ်ား ေမ့ထားလုိက္
ဒါေတြကုိ အမွန္အတုိင္းသား သတ္မွတ္ရင္
အားလံုးထဲ တစ္ခုေတာ့မွားတယ္

VERSE 2
ဘယ္ေတာ့မွ ရင္မွာ မခ်စ္တတ္ခဲ့ပါလား
ကမၻာႀကီးထဲ သူအမုန္းစိတ္ ထားခ်င္တယ္
ယွဥ္တြဲတဲ့အရာမွာ အတၱအၿမဲပါေန
လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ဘုရားတစ္ဦးပဲသိတယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.