တစ္ပါးတည္းသခင္

>>>Download

VERSE 1
ၿငိမ္သက္ျခင္း ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ဘုန္းေတာ္နဲ႔ျပည့္စံု
အထံေတာ္ပါး မ်က္ေမွာက္ေတာ္ တုိး၀င္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိးကြယ္

VERSE 2
ထာ၀ရအလင္း သခင့္ခ်စ္ျခင္း က႐ုဏာေတာ္ျပည့္စံု
အထံေတာ္ပါး မ်က္ေမွာက္ေတာ္ အကၽြႏ္ုပ္ တုိး၀င္ေသာအခ်ိန္

CHORUS
ထာ၀ရဘုရား ႀကီးျမတ္မူသည္ / ေယ႐ႈဘုရား ေကာင္းျမတ္မူသည္
သီဆုိခ်ီးမြမ္း ေကာင္းကင္သားမ်ား
က်ဴးဧသံကုိၾကားရ ကုိယ္ေတာ္သာ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားသခင္
အနႏၱတန္ခုိးေတာ္အရွင္ ကၽြႏ္ုပ္အား အျပစ္မွ ကယ္တင္
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အဆံုးမဲ့
ကုိယ္ေတာ္သာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္၏ တစ္ပါးတည္းသခင္

VERSE 3
စံုလင္ေသာ ျပည့္စံုေသာ ဘုရားသခင္၏ သုိးသငယ္
အလြန္မုိက္ေသာ အကၽြႏ္ုပ္အတြက္ကုိ တိုင္ေတာ္ထက္ အေသြးေတာ္သြန္းခဲ့

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.