မီးျပတုိက္

>>>Download

ေတးဆုိ - မ်ဳိးႀကီး

VERSE 1
စြန္႔ပစ္မထားပါဘူး ကယ္တင္ဖုိ႔ ဆင္းၾကြလာသူ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့သူအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့ၿပီးၿပီပဲ
မဆံုးေသာေမတၱာကုိ ခံယူ လက္ဆင့္ကမ္းေ၀စုိ႔
အုိ ဒုိ႔နဲ႔သက္ဆုိင္သူ ကူညီ အလင္းတရားရေစဖုိ႔

CHORUS
ယံုၾကည္သူ မီးျပတုိက္ငယ္မ်ား (မီးျပတုိက္ငယ္)
အလင္းစ ျဖစ္ေစပါ (အလင္းစျဖစ္ေစ)
ေမွာင္ေနတဲ့ေလာကရဲ႕အလယ္မွာ (ေလာကကရဲ႕အလယ္)
လမ္းစေပ်ာက္သူမ်ား (လမ္းစေပ်ာက္ေနသူ)
ကယ္တင္ရာ သင့္ရဲ႕အလင္းအိမ္မီးအား (အလင္းစက္လင္းေအာင္)
ထြန္းညႇိ လုိက္ပါလား/ကၽြမ္းေလာင္ေပးပါ (ထြန္းညႇိေပးပါ)
ကမၻာေျမေလာကသားမ်ား ၀မ္းေျမာက္ရေစရန္ (ေလာကသားေတြ ၀မ္းေျမာက္ၾကေစ)
ကုိယ္တုိင္ အလင္းတစ္စက္ ျဖစ္ပါေစ

VERSE 2
ရဲရင့္ဖုိ႔ရန္အတြက္ ယံုၾကည္ျခင္းအား ေတာင္းခံရင္း
ႏွိမ့္ခ်စိတ္ကုိေမြး ခ်စ္ျခင္းသေဘာေတြနဲ႔
အ႐ႈံးမ်ားမရွိေတာ့ဘူး ကရာနီလမ္းက သက္ေသမုိ႔
အုိ လံုး၀ အပ္ႏွံရင္း ေပးဆပ္မွ်ေ၀ရင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.