ခရစ္ေတာ္၏အသင္းေတာ္

>>>Download

ေတးဆုိ - ယုမြန္လွေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေပးသနားရာ ေကာင္းႀကီးေတြပါ
ကုိယ္ေတာ္ဘုရား ဘုန္းသက္သက္ခံစားေနတာ
ခရစ္ေတာ္၏ ထုိအသင္းေတာ္မွာ
ေရတြက္၍ မကုန္ႏုိင္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္တည္ထားခဲ့ရာ ျမတ္ဗိမာန္မွာ
သာယာၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းနဲ႔ အစဥ္ျပည့္စံုလာ
ခရစ္ေတာ္၏ ထုိအသင္းေတာ္မွာ
ယံုၾကည္ျခင္း ခုိင္မာစြာ အုတ္ျမစ္တည္ရာ

PRE-CHO
ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အသင္းေတာ္တည္ထားသည္
ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အသင္းေတာ္ညီညြတ္သည္
ဤကမၻာအဆက္ဆက္မွာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုန္းႀကီးေစသည္

CHORUS
ေမတၱာျဖင့္ကယ္တင္          (ထုိအသင္းေတာ္မွာ)
ျပန္လည္သတိရကာ           (ကုိယ္အျပစ္တုိ႔အား)
တာ၀န္ထမ္းရြက္စရာ          (ဘုရားအမႈေတာ္မ်ား)
သခင့္လမ္းအစဥ္လုိက္ပါစုိ႔ေလ (ဂုဏ္ယူ၀မ္းသာ)
သခင့္အလုိအတုိင္းအသက္ရွင္ (သခင့္ရဲ႕အလုိပါ)
ေဒသနာေတာ္ေလ့က်က္ပါ   (ေလ့က်က္မူပါ)
ေမွ်ာ္ေနပြဲအတြက္ကုိ          (ခ်ီးမြမ္းပါ၏)
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ပါ၏

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.