စြဲၿမဲလက္ေတာ္ထဲ

>>>Download

ေတးဆုိ - ဆုန္သင္းပါရ္

VERSE
သခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္ရပ္လ်က္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ကၽြႏ္ုပ္ေပးအပ္
တမ္းတေန သခင့္ေမတၱာ အလံုးစံု ငါ့ရဲ႕ဘ၀ ေယ႐ႈ
ထြက္သက္၀င္သက္အားလံုး စေတးခဲ့ ကုိယ္ေတာ္ကၽြႏ္ုပ္အတြက္
ေက်းဇူးေတာ္ လံုေလာက္ေန အလံုးစံု ငါ့ရဲ႕ဘ၀ ေယရႈ

CHORUS
စြဲၿမဲလက္ေတာ္ထဲ ေ၀းေ၀းမသြားေစခ်င္
သက္ဆံုးထိအၿမဲ ခံစား၍ အသက္ရွင္ခ်င္
အရာရာေျပာင္းလဲ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕အနားမွာ
ကၽြႏ္ုပ္ရွိျခင္းေၾကာင့္သာ သခင္
ကၽြႏု္ပ္ ထူးျခားသြားၿပီ ေျပာင္းလဲေပးသူ
အၿမဲတမ္း အနားေနခ်င္ အနား၌ အၿမဲေနခ်င္

BRIDGE
ခ်ီးမြမ္းသီဆုိ အၿမဲအစဥ္
အထံေတာ္ရဲ႕အနီးမွာ ငါမွာ ငါေနမယ္ ထာ၀ရအၿမဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.